Орон нутгийн уурхайн агааржуулалтын сувгийн диаметрийг сонгох(3)

(5)

Хаана,E– агааржуулалтын үед уурхайн агааржуулалтын сувгийн зарцуулсан эрчим хүч, Вт;h– уурхайн агааржуулалтын сувгийн эсэргүүцэл, Н/м2;Q – уурхайн агааржуулалтын сэнсээр дамжин өнгөрөх агаарын хэмжээ, м3/с.

1.2.3 Уурхайн агааржуулалтын сувгийн агааржуулалтын цахилгааны зардал

Уурхайн агааржуулалтын сувгийн жилийн агааржуулалтын цахилгааны төлбөр нь:

(6)

Хаана:C2– уурхайн агааржуулалтын сувгийн жилийн агааржуулалтын цахилгааны зардал, юань;E– агааржуулалтын үед уурхайн агааржуулалтын сэнсний зарцуулсан эрчим хүч, Вт;T1– өдөр тутмын агааржуулалтын хугацаа, h/d, (авT1= 24 цаг/өдөр);T2- жилийн агааржуулалтын хугацаа, d/a, (авT2= 330d/a);e– агааржуулалтын эрчим хүчний үнэ, юань/кВт цаг;η1– мотор, сэнс болон бусад төхөөрөмжийн дамжуулалтын үр ашиг;η2– сэнсний үйл ажиллагааны цэгийн үр ашиг.

Томъёо (5)-ын дагуу холбогдох үзүүлэлтүүдийг (6) томъёонд орлуулж, уурхайн агааржуулалтын сувгийн жилийн агааржуулалтын цахилгааны зардлыг дараахь байдлаар авна.

(7)

1.3 Уурхайн агааржуулалтын сувгийн угсралт, засвар үйлчилгээний зардал

Уурхайн агааржуулалтын сувгийн угсралт, засвар үйлчилгээний зардалд уурхайн агааржуулалтын суваг суурилуулах, засвар үйлчилгээ хийх үеийн материалын зарцуулалт, ажилчдын цалин хөлс багтана.Түүний өртөг нь уурхайн агааржуулалтын сувгийн худалдан авах зардалтай пропорциональ байна гэж үзвэл уурхайн агааржуулалтын сувгийн суурилуулалт, засвар үйлчилгээний жилийн зардал нь:

C3= кС1= k( a + bd) L(8)

Хаана,C3– уурхайн агааржуулалтын сувгийн суурилуулалт, засвар үйлчилгээний жилийн зардал, юань;k– уурхайн агааржуулалтын сувгийн угсралт, засвар үйлчилгээний зардлын хүчин зүйл.

1.4 Эдийн засгийн уурхайн агааржуулалтын сувгийн диаметрийг тооцоолох томъёо

Уурхайн агааржуулалтын сувгийн хэрэглээний нийт зардалд: Уурхайн агааржуулалтын хоолойн худалдан авах зардлын нийлбэр, агааржуулалтын хоолойн цахилгааны зардал, уурхайн агааржуулалтын хоолойн угсралт, засвар үйлчилгээний зардал орно.

(9)

Хэсгийг авч байнаdУурхайн агааржуулалтын сувгийн хувьсагчийн хувьд энэхүү функциональ илэрхийлэл нь:

(10)

Болъёf1(г)= 0, тэгвэл

(11)

Томъёо (11) нь орон нутгийн агааржуулалтын эдийн засгийн диаметртэй уурхайн агааржуулалтын сувгийн тооцооны томьёо юм.

Үргэлжлэл бий…


Шуудангийн цаг: 2022-07-07